Informácie o projekte


 

 

Na základe našej žiadosti o podporu projektu Rozvoj nového spôsobu myslenia žiakov o zdrojoch energie a jej spotrebe Správna rada

Nadácie Ekopolis dňa 18. júna 2010 rozhodla o poskytnutí grantu vo výške 3 400 €.

 


CIEĽ PROJEKTU

 

         Cieľom projektu je vzdelávanie a zvyšovanie povedomia žiakov,  pedagógov i verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie formou poskytovania objektívnych informácií o zdrojoch energie, jej spotrebe, nákladoch na jej obstaranie, o možnostiach jej výroby a  energetických úsporných opatreniach. Informovanie o energetickej problematike prebehne formou násteniek, exkurzií do organizácií, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, besied s odborníkmi z oblasti energetického hospodárstva. Zámerom autorov projektu je priamou činnosťou so žiakmi  na vyučovacích hodinách, mimoškolskej aktivite s využitím IT spracovať nástennú mapu NSK s monitorovaním zariadení využívajúcich OZE a súbor tabuliek, grafov, schém, v ktorých budú porovnávané ekonomické náklady na výrobu energie z rôznych zdrojov, ekonomické dopady úsporných opatrení, dopady využívania OZE na životné prostredie.

Výstupom projektu budú jeho prezentácie pre žiakov,  pedagógov i verejnosť v priestoroch školy, na samostatnej webovej stránke, webovej stránke školy  a CD nosiči .

 

 

 

 

ČASOVÝ PLÁN projektu

 

  1. jún – august 2010:

- príprava dokumentácie a materiálno – technického  zabezpečenia plnenia úloh projektu

 

  1. september 2010: 

- vytvorenie pracovných skupín zo žiakov v jednotlivých ročníkoch, určenie vedúcich skupín z pedagógov, zadanie úloh pre samostatnú teoretickú prípravu a zhromažďovanie materiálu z oblasti energetickej problematiky 

-vytvorenie vlastnej webovej stránky projektu

 

  1. október 2010:

- samostatné vyhľadávanie a spracovanie teoretických poznatkov o energii, jej zdrojoch, zásobách, spotrebe 

 

  1. november – december 2010:

- žiacky monitoring spotreby energie v domácnostiach žiakov

- besedy s odbornými pracovníkmi MsÚ TO, ObÚŽP TO, energetických  zariadení

 - vyhodnotenie žiackeho monitoringu

 

  1. január – marec 2011:

- organizovanie exkurzií k výrobcom energie

- rôzne  aktivity žiakov spojené s touto tematikou

  - príprava podkladov na prezentáciu výsledkov projektu

 

  1. apríl – máj 2011:

- spracovanie výsledkov aktivít žiakov a pedagogických pracovníkov, zhotovenie násteniek a CD, príprava prezentácie 

 

  1. jún 2011:

- prezentácia výsledkov aktivít a spracovanie záverečnej obsahovej a finančnej správy

    

      Dokumentácia k priebežnému plneniu projektu na webových stránkach:    september  2010  –  jún  2011.

 

HESLO PROJEKTU

 

MYSLI GLOBÁLNE,
KONAJ LOKÁLNE

Kontakt

Projektenergia

projektenergia@gmail.com

Vyhľadávanie

Novinky

26.05.2011 15:06

Aktivity v máji

Dňa 25. 5. 2011 sa žiaci II. A a IV. A triedy    s počtom 34 zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie - Malá vodná elektráreň Podlužany. Žiaci si s veľký záujmom prezreli chod elektrárne.  Dozvedeli sa, že prevádzka Malej vodnej elektrárne Podlužany nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, že sa vyznačuje vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pripojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva energiu. Ďalej sa dozvedeli, že v elektrárni sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom majiteľa elektrárne bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Krásny slnečný deň si ešte spríjemnili relaxačným pobytom na ranči Babica.  
25.05.2011 20:57

Aktivity v máji

Dňa 19. 5. 2011 36 žiakov 6. ročníka a VII. B triedy bolo na exkurzii v Elektrárni Nováky. V Informačnom centre elektrárne sa formou prezentácie dozvedeli, že Elektrárne Nováky sú tepelnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 518 MW, ktorá na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, zoznámili sa s technológiou ENO a s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy elektrárne na životné prostredie inštaláciou nových ekologických zariadení. Dozvedeli sa, že ENO okrem výroby elektriny zabezpečuje aj dodávky tepla vo forme pary pre susediace priemyselné podniky a vo forme horúcej vody i pre mesto Prievidza. Prehliadkou elektrárne sa dojmy ešte  zvýraznili, vystrojení prilbami, plní nadšenia sa žiaci pohybovali v blízkosti najvyššieho komína na Slovensku, v tesnej blízkosti chladiarenskej veže, nazreli do strojovne vybavenej turbogenerátormi, všimli si, že zamestnanci ENO kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dozvedeli sa, že ENO má nulovú úrazovosť....
25.05.2011 20:56

Aktivity v máji

Dňa 16. 5. 2011 sa žiaci IX. A a VIII. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce /EMO /. Exkurzia začala prehliadkou samotného areálu 1. a 2. bloku a štyroch chladiacich veží, ktoré mohli žiaci vidieť  naozaj veľmi zblízka. Exkurzia pokračovala prednáškou / filmom / v Infocentre, v ktorom sa žiaci dozvedeli, ako sa uvoľňuje jadrová energia pri štiepení ťažkých jadier uránu a o tom, ako elektráreň vlastne funguje. Na makete reaktora v skutočnej veľkosti mohli vidieť, ako vyzerajú palivové kazety, regulačné tyče, primárny, sekundárny a tretí okruh jadrovej elektrárne. V ďalšom filme mohli sledovať, ako sa vyvíja jadrová energetika u nás a vo svete, aké sú jej výhliadky. Prehliadka, ako aj celá atmosféra v elektrárni, umocnená vážnosťou, s akou pristupovali zamestnanci v elektrárni k bezpečnostným predpisom, v žiakoch zanechala hlboké a určite nezabudnuteľné dojmy.
25.05.2011 20:54

Aktivity v máji

Žiaci I. A a I. B triedy boli dňa 13. 5. 2011 na exkurzii vo Veľkých Dvoranoch, kde si pozreli elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Dozvedeli sa o využívaní ekologickej energie. Ďalšou zastávkou bola expozícia archeologických nálezov v obci Bojná. Pri pobyte na čerstvom vzduchu si žiaci pozreli zvieratká na Ranči pod Babicou. Exkurzie sa zúčastnilo 34 žiakov a 2 pedagógovia.
25.05.2011 20:52

Aktivity v máji

Dňa 13. 5. 2011 34 žiakov VII. A, IX. B, IX. C triedy pod vedením Mgr. Augustína a Mgr. Zajaca sa zúčastnilo exkurzie v elektrárni Jaslovské Bohunice. Teoretická časť bola v administratívnej budove na veľmi dobrej úrovni, prakticky si žiaci mohli na makete elektrárne vyskúšať výrobu energie. Nedostatkom bolo, že žiakov nepustili do priestorov elektrárne z dôvodu kontroly ochranárov z Rakúska. Počas cesty žiaci spoznávali prírodné krásy, prírodu Slovenska aj okresu Topoľčany. Navštívili aj kúpeľné mesto Piešťany.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode