Sveteľné znečistenie

08.05.2011 15:00

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie je problémom, o ktorom sa v súčasnosti hovorí veľmi veľa. Vo všeobecnosti je termín globálne otepľovanie definovaný ako zvýšenie priemernej teploty oceánov a atmosféry v mierke celej planéty počas viacerých rokov. V užšom význame sa tento termín používa na klimatické zmeny pozorované na prelome 20. a 21. storočia.

Od konca 19. storočia sa priemerné teploty zvýšili o 0,2 až 0,6 °C. Najmä v posledných 25-50 rokoch sa na globálnom otepľovaní v značnej miere podieľa činnosť človeka, a to najmä emisie skleníkových plynov, ako napríklad oxid uhličitý (CO2).

Hoci diskusie ohľadom globálneho otepľovania sa často sústreďujú najmä na teplotu, klimatické zmeny môžu priniesť aj zmeny iných geografických prvkov, zahŕňajúc zvýšenie hladiny morí, extrémne zrážky a iné. Tieto zmeny môžu spustiť rôzne ničivé javy, ako potopy, suchá, veľké horúčavy, zníženie poľnohospodárskych výnosov, ale aj extrémne okolnosti spôsobujúce masové vyhladenie populácie.

V súvislosti s globálnym otepľovaním sa najčastejšie spomína skleníkový efekt. Je to zachytávanie dlhovlnného (tepelného a infračerveného) žiarenia zemského povrchu skleníkovými plynmi (najmä vodná para, ozón O3, oxid dusný N20, metán CH4, oxid uhličitý CO2 a antropogénne freóny). Tieto plyny dobre prepúšťajú krátkovlnné a viditeľné žiarenie Slnka a spätne zachytávajú časť dlhovlnného tepelného žiarenia odrazeného od zemského povrchu. Tento jav je prirodzený, odhaduje sa, že bez neho by bola priemerná zemská teplota o 14 až 36°C nižšia. Ak sa však zvyšuje množstvo skleníkových plynov v atmosfére, zvyšuje sa aj skleníkový efekt, výsledkom čoho je väčšie množstvo tepelnej energie, ktorá zostáva na Zemi, čo vedie k zvyšovaniu priemernej teploty.

Ak sledujeme množstvo CO2 v atmosfére počas posledných 400 000 rokov, jeho rapídny nárast nastal od začiatku priemyselnej revolúcie. Prirodzené množstvo CO2 v atmosfére sa odvtedy rapídne zvýšilo, najmä vinou emisií produkovaných spaľovaním fosílnych palív (uhlie, ropa, drevo, plyn) a technologických emisií výrobných procesov. Zvyšovanie koncentrácie atmosferického CO2 je čiastočne vyvažované oceánmi a vegetáciou, ktoré sú prirodzenými studňami uhlíka. CO2 je absorbovaný morskými vodami a fotosyntézou rastlín. Preto k zvyšovaniu obsahu CO2 v atmosfére prispieva aj zmena využitia zemského povrchu, najmä odlesňovanie.

Tvrdenie o ľudskom (antropogénnom) vplyve na klimatické zmeny prostredníctvom produkcie C02 je však spochybniteľné, pretože neberie do úvahy iné zdroje klimatického záznamu z posledného tisícročia, kde sa objavuje výrazne teplé obdobie v prvej štvrtine tisícročia (cca 1000-1250) s priemernými teplotami dokonca vyššími ako sú súčasné a následný nástup malej ľadovej doby (cca 1350-1850) súvisiacej so zmenami v slnečnej činnosti a slnečnom magnetickom poli (Spörerovo minimum cca 1450-1550, veľmi výrazné Maunderovo minimum 1645-1715 -na polstoročia prakticky zmizli pozorovateľné slnečné škvrny, Daltonovo minimum 1790-1820).

Rôzne vedecké správy poukazujú aj na vzťah medzi globálnym otepľovaním a zvýšením hodnôt C02 v atmosfére, ale s opačnou väzbou príčin a následkov. To znamená, že nie zvýšenie hladiny C02 spôsobuje otepľovanie, ale nárast teplôt spôsobuje následné zvýšenie hladiny C02 v atmosfére.

Ďalší fakt, na ktorý tieto štúdie poukazujú je, že ľudská produkcia C02 je v porovnaní s jeho prirodzenými zásobníkmi (najväčším zásobníkom sú oceány) pomerne malá. Aj malé zvýšenie teploty vody v oceánoch - obsahujú 93% všetkého voľného C02, atmosféra len 7% - má za následok uvoľnenie obrovského množstva v nej rozpusteného C02 (s rastúcou teplotou vody rozpustnosť plynov vo vode klesá). Pritom doba odozvy oceánskeho tepelného výmenníka na zvýšenie povrchovej teploty je dlhá - odhaduje sa na 800 a viac rokov.

Na vysvetlenie kolísania globálnej teploty boli navrhnuté rôzne hypotézy týkajúce sa kolísania slnečnej aktivity.

Problémom je, že spoľahlivé a dostatočne presné merania celkového slnečného žiarenia pokrývajú obdobie len posledných 50 rokov - od začiatkov meraní pomocou družíc - staršie pozemské merania sú zaťažené značnými chybami vyplývajúcimi z nemožnosti presne určiť priehľadnosť atmosféry.

Neobjasnený je zatiaľ i vplyv zmien v geomagnetickom poli Zeme.

Avšak tak či onak, zbytočným svietením spotrebúvame obrovské množstvo energie. Svojim nárokom na produkciu elektriny zvyšujeme množstvo skleníkových plynov v atmosfére, ktoré vznikajú pri jej produkcii. Jedným z hlavných cieľov Hodiny Zeme je na tento problém upozorniť, pretože ak začneme od seba, spolu dokážeme veľmi veľa.

Kontakt

Projektenergia

projektenergia@gmail.com

Vyhľadávanie

Novinky

26.05.2011 15:06

Aktivity v máji

Dňa 25. 5. 2011 sa žiaci II. A a IV. A triedy    s počtom 34 zúčastnili exkurzie k výrobcovi elektrickej energie - Malá vodná elektráreň Podlužany. Žiaci si s veľký záujmom prezreli chod elektrárne.  Dozvedeli sa, že prevádzka Malej vodnej elektrárne Podlužany nie je spojená s negatívnymi dopadmi na životné prostredie, že sa vyznačuje vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pripojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva energiu. Ďalej sa dozvedeli, že v elektrárni sa kinetická energia vody dopadajúcej na turbínu mení na elektrickú energiu v generátore prúdu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom majiteľa elektrárne bola zaujímavá, žiakom sa veľmi páčila. Krásny slnečný deň si ešte spríjemnili relaxačným pobytom na ranči Babica.  
25.05.2011 20:57

Aktivity v máji

Dňa 19. 5. 2011 36 žiakov 6. ročníka a VII. B triedy bolo na exkurzii v Elektrárni Nováky. V Informačnom centre elektrárne sa formou prezentácie dozvedeli, že Elektrárne Nováky sú tepelnou elektrárňou s inštalovaným výkonom 518 MW, ktorá na výrobu elektriny využíva hnedé uhlie vyťažené na Slovensku, zoznámili sa s technológiou ENO a s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy elektrárne na životné prostredie inštaláciou nových ekologických zariadení. Dozvedeli sa, že ENO okrem výroby elektriny zabezpečuje aj dodávky tepla vo forme pary pre susediace priemyselné podniky a vo forme horúcej vody i pre mesto Prievidza. Prehliadkou elektrárne sa dojmy ešte  zvýraznili, vystrojení prilbami, plní nadšenia sa žiaci pohybovali v blízkosti najvyššieho komína na Slovensku, v tesnej blízkosti chladiarenskej veže, nazreli do strojovne vybavenej turbogenerátormi, všimli si, že zamestnanci ENO kladú veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dozvedeli sa, že ENO má nulovú úrazovosť....
25.05.2011 20:56

Aktivity v máji

Dňa 16. 5. 2011 sa žiaci IX. A a VIII. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce /EMO /. Exkurzia začala prehliadkou samotného areálu 1. a 2. bloku a štyroch chladiacich veží, ktoré mohli žiaci vidieť  naozaj veľmi zblízka. Exkurzia pokračovala prednáškou / filmom / v Infocentre, v ktorom sa žiaci dozvedeli, ako sa uvoľňuje jadrová energia pri štiepení ťažkých jadier uránu a o tom, ako elektráreň vlastne funguje. Na makete reaktora v skutočnej veľkosti mohli vidieť, ako vyzerajú palivové kazety, regulačné tyče, primárny, sekundárny a tretí okruh jadrovej elektrárne. V ďalšom filme mohli sledovať, ako sa vyvíja jadrová energetika u nás a vo svete, aké sú jej výhliadky. Prehliadka, ako aj celá atmosféra v elektrárni, umocnená vážnosťou, s akou pristupovali zamestnanci v elektrárni k bezpečnostným predpisom, v žiakoch zanechala hlboké a určite nezabudnuteľné dojmy.
25.05.2011 20:54

Aktivity v máji

Žiaci I. A a I. B triedy boli dňa 13. 5. 2011 na exkurzii vo Veľkých Dvoranoch, kde si pozreli elektráreň, ktorá vyrába elektrickú energiu zo slnečného žiarenia. Dozvedeli sa o využívaní ekologickej energie. Ďalšou zastávkou bola expozícia archeologických nálezov v obci Bojná. Pri pobyte na čerstvom vzduchu si žiaci pozreli zvieratká na Ranči pod Babicou. Exkurzie sa zúčastnilo 34 žiakov a 2 pedagógovia.
25.05.2011 20:52

Aktivity v máji

Dňa 13. 5. 2011 34 žiakov VII. A, IX. B, IX. C triedy pod vedením Mgr. Augustína a Mgr. Zajaca sa zúčastnilo exkurzie v elektrárni Jaslovské Bohunice. Teoretická časť bola v administratívnej budove na veľmi dobrej úrovni, prakticky si žiaci mohli na makete elektrárne vyskúšať výrobu energie. Nedostatkom bolo, že žiakov nepustili do priestorov elektrárne z dôvodu kontroly ochranárov z Rakúska. Počas cesty žiaci spoznávali prírodné krásy, prírodu Slovenska aj okresu Topoľčany. Navštívili aj kúpeľné mesto Piešťany.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode